Laun fullvinnandi launamanna eftir starfi og kyni 2014-2017
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta

Starf Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 226 Valið

Leita í texta

Kyn Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Laun og vinnutími Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 4 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna
Síðast uppfært
13.9.2018
Könnun
Launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIN02001
Skýringar

Skýringar

Laun eru endurgjald sem einstaklingur fær greitt frá vinnuveitanda fyrir vinnu sína.
Bráðabirgðaniðurstöður.
Laun eru mánaðarlaun í þúsundum króna.
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir.
Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn.
Niðurstöður ná til atvinnugreinanna: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q).
Í atvinnugrein J vantar upplýsingar um lítil fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Atvinnugreinar O, P og Q byggja eingöngu á úrtaki opinberra starfsmanna, þ.e. starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Þeir eru um 95% þýðis í O, tæplega 90% í P og 80% í Q. Vegna þessa er vægi opinberra starfsmanna hærra í úrtakinu en í þýðinu eða um 50% í stað 40% en leiðrétt er fyrir það með vogum.
Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda í dagvinnu (þ.e. fyrir dagvinnu og vaktavinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Mánaðarleg dagvinnuskylda er breytileg eftir kjarasamningum en algengast er að hún sé á bilinu 162,5 til 173,3.
Til þess að upplýsingar um ákveðna hópa séu birtar þurfa að vera að minnsta kosti 30 einstaklingar í þremur rekstrareiningum í hópnum.
Starf
Störf eru samkvæmt Ístarf95 flokkunarkerfinu og er stöðutala notuð til að greina á milli almenns starfsfólks (0), almennra verk- og flokkstjóra (1), iðnmenntaðra (2) og iðnmenntaðra verkstjóra (3). Í þeim störfum sem ekki er tiltekin stöðutala í heiti starfs eru allar stöður hluti af starfinu.
Starf
Afgreiðslufólk í dagvöruverslun - almennt starfsfólk
Einstaklingar í störfum 5221 og 5224, í atvinnugrein 47111 og með stöðutölu 0.
Afgreiðslufólk í dagvöruverslun - flokksstjórar
Einstaklingar í störfum 5221 og 5224, í atvinnugrein 47111 og með stöðutölu 1.
Fiskvinnslufólk - almennt starfsfólk
Einstaklingar í störfum 7419, 8279, 9321, 9322 og 9330, í atvinnugreinum 10201, 10202, 10203, 10204 og 10209 og með stöðutölu 0.
Iðnaðarmenn
Einstaklingar í störfum sem byrja á 7, 8 og 9 og með stöðutölu 2 eða 3.
Verkafólk
Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 0 eða 1.
Verkstjórar - flokksstjórar
Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 1.
Verkstjórar - iðnlærðir verkstjórar
Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 3.
Laun og vinnutími
Grunnlaun
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna.
Í einhverjum tilfellum eru launamenn með fastlaunasamninga og eru þá öll greidd laun færð sem grunnlaun í launakerfi. Í slíkum samningum er ekki haldið utan um yfirvinnugreiðslur eða aðrar launagreiðslur sérstaklega. Fastlaunasamningar finnast í öllum starfsstéttum en eru algengastir hjá stjórnendum og sérfræðingum.
Regluleg laun
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur sem tilheyra launaliðum sem eru gerðir upp á hverju útborgunartímabili hjá launagreiðanda. Dæmi um slíkar greiðslur geta verið föst yfirvinna, fastar álagsgreiðslur, bónusar í framleiðslu, sölubónusar, vaktaálag og eftirvinna. Regluleg laun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Við samanburð á reglulegum launum milli starfa eða starfsstétta er gott að hafa í huga að í þeim störfum þar sem fastlaunasamningar eru algengir eða föst yfirvinna þá er ekki sérstaklega haldið utan um yfirvinnugreiðslur í launakerfi og eru þær greiðslur því hluti af reglulegum launum.
Regluleg heildarlaun
Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum launum fyrir mælda yfirvinnu.
Heildarlaun
Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna uppmælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna.
Fjöldi greiddra stunda
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir fullvinnandi einstaklinga, í dagvinnu, vaktavinnu, eftirvinnu, uppmælingum eða yfirvinnu. Til að umreikna mánaðarstundir í vikustundir þarf að deila í greiddar stundir með (52/12).
Greiddar stundir geta falið í sér bæði vanmat og ofmat á unnum stundum. Til að mynda getur verið vanmat á unnum stundum hjá þeim launamönnum sem eru með fastlaunasamninga en þá eru yfirvinnulaun hluti af föstum launum starfsmanna og yfirvinnutímar ekki skráðir í launakerfi. Ofmat á unnum stundum er fyrst og fremst vegna greiddra stunda í veikindum og orlofi auk þess sem að í einhverjum tilfellum er launauppbót greidd í formi fastra yfirvinnutíma án þess að tímarnir séu unnir.