Dreifing launa fullvinnandi launamanna eftir launþegahópi og starfsstétt 2014-2016
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta

Launþegahópur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta

Starfsstétt Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 11 Valið

Leita í texta

Laun og vinnutími Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 5 Valið

Leita í texta

Eining Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 15 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Þúsundir króna
Síðast uppfært
2.10.2017
Könnun
Launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn
Heimild
Hagstofa Íslands
Skrá
VIN02002
Skýringar

Skýringar

Laun eru endurgjald sem einstaklingur fær greitt frá vinnuveitanda fyrir vinnu sína.
Bráðabirgðaniðurstöður.
Laun eru mánaðarlaun í þúsundum króna.
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir.
Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn.
Niðurstöður ná til atvinnugreinanna: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q).
Í atvinnugrein J vantar upplýsingar um lítil fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Atvinnugreinar O, P og Q byggja eingöngu á úrtaki opinberra starfsmanna, þ.e. starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Þeir eru um 95% þýðis í O, tæplega 90% í P og 80% í Q. Vegna þessa er vægi opinberra starfsmanna hærra í úrtakinu en í þýðinu eða um 50% í stað 40% en leiðrétt er fyrir það með vogum.
Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda í dagvinnu (þ.e. fyrir dagvinnu og vaktavinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Mánaðarleg dagvinnuskylda er í flestum tilfellum 173,3 stundir en getur verið breytileg eftir kjarasamningum.
Til þess að upplýsingar um ákveðna hópa séu birtar þurfa að vera að minnsta kosti 50 einstaklingar í þremur rekstrareiningum í hópnum.
Launþegahópur
Opinberir starfsmenn eru starfsmenn sveitarfélaga og starfsmenn ríkisins sem fá greidd laun frá Fjársýslu ríkisins. Aðrir teljast til almenns vinnumarkaðar.
Starfsstétt
Starfsstéttir eru samkvæmt Ístarf95 flokkunarkerfinu. Að auki er tveimur stéttum bætt við, en það eru starfsstéttirnar iðnaðarmenn og verkafólk: Iðnaðarmenn eru í starfsstéttum 7, 8 og 9 og með stöðutölu 2 eða 3 (iðnmenntaðir eða iðnmenntaðir verk- og flokksstjórar); verkafólk er í starfsstéttum 7, 8 og 9 og með stöðutölu 0 eða 1 (almennt starfsfólk eða verk- og flokksstjórar).
Eining
Hlutfallstölurnar sýna hvar mörkin liggja á milli tíundahluta. Þannig eru 50% launamanna með lægri laun en gildið í dálkinum 50%.
Laun og vinnutími
Grunnlaun
Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna.
Regluleg laun
Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, svo sem föst yfirvinna, sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili.
Regluleg heildarlaun
Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum launum fyrir mælda yfirvinnu.
Heildarlaun
Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna uppmælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna.
Greiddar stundir
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir fullvinnandi einstaklinga, í dagvinnu, vaktavinnu, eftirvinnu, uppmælingum eða yfirvinnu. Til að umreikna mánaðarstundir í vikustundir þarf að deila í greiddar stundir með (52/12).
Eining
Tíundastuðull
Tíundastuðullinn sýnir hlutfallið á milli heildarlaunasummu þeirra launþega sem tilheyra efsta tíundahluta og neðsta tíundahluta.
Fjórðungastuðull
Fjórðungastuðullinn sýnir hlutfallið á milli heildarlaunasummu þeirra launþega sem tilheyra efri fjórðungi og neðri fjórðungi.
Hlutfall undir meðaltali
Hlutfall launþega með laun undir meðaltali.