Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Laun fullvinnandi launafólks eftir starfi og kyni 2014-2023

Velja breytur

30.5.2024
Þúsundir króna
Hagstofa Íslands
VIN02001
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 1 Alls 10

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1 Störf stjórnenda , 1120 Æðstu embættismenn ríkis og sveitarstjórna , 12 Störf forstjóra og stjórnenda stærri fyrirtækja og stofnana ,

Valið 0 Alls 269

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 5

Valið 0 Alls 6

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Bráðabirgðaniðurstöður. Laun eru endurgjald sem einstaklingur fær greitt frá vinnuveitanda fyrir vinnu sína.
Laun eru mánaðarlaun í þúsundum króna.
Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir.
Niðurstöður byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem er úrtaksrannsókn.
Niðurstöður ná til eftirfarandi atvinnugreina á almennum markaði: Framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), upplýsingar og fjarskipti (J), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K). Í atvinnugrein J vantar upplýsingar um lítil fyrirtæki og fyrirtæki á sviði upplýsingatækni.
Árið 2018 bættist atvinnugreinin rekstur gististaða og veitingarekstur (I) í gagnasafnið sem niðurstöður byggja á. Við samanburð á milli ára verður að hafa í huga að gagnasafn hefur breyst. T.d. á árinu 2021 var hefur gagnasafnið stækkað einkum í atvinnugreinum mannvirkjagerð (F) og verslun (G).
Atvinnugreinarnar opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P) og heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q) byggja eingöngu á úrtaki opinberra starfsmanna, þ.e. starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Þeir eru um 95% þýðis í O, tæplega 90% í P og 80% í Q. Að auki eru í gagnasafninu starfsmenn ríkis og sveitarfélaga í öðrum atvinnugreinum en þeirra stærst er menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi (R). Ekki eru birtar upplýsingar um atvinnugreinina sérstaklega þar sem að í launarannsókn vantar upplýsingar um almennan markað sem er um 50% atvinnugreinarinnar.
Einstaklingur telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda í dagvinnu (þ.e. fyrir dagvinnu og vaktavinnu) er a.m.k. 90% af mánaðarlegri dagvinnuskyldu. Mánaðarleg dagvinnuskylda er breytileg eftir kjarasamningum en algengast er að hún sé á bilinu 159,3 til 173,3. Hafa þarf í huga að samningar um styttingu vinnutímans komu til framkvæmda á árinu 2020 á almennum vinnumarkaði en á árinu 2021 hjá opinberum starfsmönnum. sjá frétt https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/laun-og-tekjur/laun-2020/
Til þess að upplýsingar um ákveðna hópa séu birtar þurfa að vera að minnsta kosti 30 einstaklingar í þremur rekstrareiningum í hópnum.
Niðurstöður ná til einstaklinga 18 ára og eldri í gagnasafni launarannsóknar.

Starf

Störf eru samkvæmt Ístarf95 flokkunarkerfinu og er stöðutala notuð til að greina á milli almenns starfsfólks (0), almennra verk- og flokkstjóra (1), iðnmenntaðra (2) og iðnmenntaðra verkstjóra (3). Í þeim störfum sem ekki er tiltekin stöðutala í heiti starfs eru allar stöður hluti af starfinu.

Starf

2149 Sérfræðistörf í arkitektúr og verkfræði ót.a.s.

Til dæmis störf sem tengjast verkefnum sem snúa að öryggismálum, gæðamálum og verkefnastjórn.

Afgreiðslufólk í dagvöruverslun

Einstaklingar í störfum 5221 og 5224, í atvinnugrein 47111.

Afgreiðslufólk í dagvöruverslun - almennt starfsfólk

Einstaklingar í störfum 5221 og 5224, í atvinnugrein 47111 og með stöðutölu 0.

Afgreiðslufólk í dagvöruverslun - flokksstjórar

Einstaklingar í störfum 5221 og 5224, í atvinnugrein 47111 og með stöðutölu 1.

Fiskvinnslufólk

Einstaklingar í störfum 7419, 8279, 9321, 9322 og 9330, í atvinnugreinum 10201, 10202, 10203, 10204 og 10209.

Iðnaðarmenn

Einstaklingar í störfum sem byrja á 7, 8 og 9 og með stöðutölu 2 eða 3.

Verkafólk

Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 0 eða 1.

Verkstjórar

Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 1 og 3.

Verkstjórar - flokksstjórar

Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 1.

Verkstjórar - iðnlærðir verkstjórar

Einstaklingar í störfum sem byrja 7, 8 og 9 og með stöðutölu 3.

Laun og vinnutími

Grunnlaun

Grunnlaun eru greidd mánaðarlaun fyrir dagvinnu, grunndagvinnulaun, án allra aukagreiðslna.
Í einhverjum tilfellum eru launamenn með fastlaunasamninga og eru þá öll greidd laun færð sem grunnlaun í launakerfi. Í slíkum samningum er ekki haldið utan um yfirvinnugreiðslur eða aðrar launagreiðslur sérstaklega. Fastlaunasamningar finnast í öllum starfsstéttum en eru algengastir hjá stjórnendum og sérfræðingum.

Regluleg laun

Regluleg laun eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur sem tilheyra launaliðum sem eru gerðir upp á hverju útborgunartímabili hjá launagreiðanda. Dæmi um slíkar greiðslur geta verið föst yfirvinna, fastar álagsgreiðslur, bónusar í framleiðslu, sölubónusar, vaktaálag og eftirvinna. Regluleg laun hlutastarfsfólks eru umreiknuð í laun fyrir fullt starf.
Við samanburð á reglulegum launum milli starfa eða starfsstétta er gott að hafa í huga að í þeim störfum þar sem fastlaunasamningar eru algengir eða föst yfirvinna þá er ekki sérstaklega haldið utan um yfirvinnugreiðslur í launakerfi og eru þær greiðslur því hluti af reglulegum launum.

Regluleg heildarlaun

Regluleg heildarlaun eru regluleg laun að viðbættum launum fyrir mælda yfirvinnu.

Heildarlaun

Heildarlaun eru öll laun einstaklingsins, þ.e. regluleg heildarlaun auk ýmissa óreglulegra greiðslna s.s. orlofs- og desemberuppbótar, eingreiðslna, ákvæðisgreiðslna og uppgjörs vegna uppmælinga. Við útreikninga er hvorki tekið tillit til hlunninda né akstursgreiðslna.

Fjöldi greiddra stunda

Greiddar stundir eru mánaðarlegar stundir fullvinnandi einstaklinga, í dagvinnu, vaktavinnu, eftirvinnu, uppmælingum eða yfirvinnu. Til að umreikna mánaðarstundir í vikustundir þarf að deila í greiddar stundir með (52/12).
Greiddar stundir geta falið í sér bæði vanmat og ofmat á unnum stundum. Til að mynda getur verið vanmat á unnum stundum hjá þeim launamönnum sem eru með fastlaunasamninga en þá eru yfirvinnulaun hluti af föstum launum starfsmanna og yfirvinnutímar ekki skráðir í launakerfi. Ofmat á unnum stundum er fyrst og fremst vegna greiddra stunda í veikindum og orlofi auk þess sem að í einhverjum tilfellum er launauppbót greidd í formi fastra yfirvinnutíma án þess að tímarnir séu unnir.

Eining

Fjöldi athugana

Fjöldi athugana í gagnasafni launarannsóknar.

Vægi

Vægi athugana í safninu sem niðurstöður byggja á. Vægið byggir á fjölda athugana vegnum með vog launarannsóknar. Þannig fær launamaður annars vegar vog fyrirtækisins sem hann starfar hjá og hins vegar vog miðað við fjölda mánaða sem hann starfar. Þetta er gert til þess að láta úrtakið endurspegla sem best þýði launarannsóknar sem eru starfsmenn hjá fyrirtækjum, stofnunum og sveitarfélögum með fleiri en 10 starfsmenn.