Vísitala heildarlauna eftir atvinnugrein og launþegahópi frá 2008 - ársfjórðungsleg
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ársfjórðungur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 58 Valið

Leita í texta

Atvinnugreinar/Launþegahópur Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 16 Valið

Leita í texta

Breytingar Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 3 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Vísitala/prósentur
Síðast uppfært
8.11.2022
Skrá
VIS04006
Skýringar

Skýringar

Bráðabirgðatölur.
Allar tölur eru bráðabirgðatölur sem eru endurskoðaðar ársfjórðungslega. Um er að ræða niðurstöður þróunarverkefnis sem Hagstofan hefur unnið að, þar sem útreikningar byggja á hagnýtingu fjölbreyttra gagna. Heildarlaun er staðgreiðsluskyld laun samkvæmt stjórnsýslugögnum. Greiddar stundir eru fengnar með fjölþættu tölfræðilegu mati og byggja meðal annars á gögnum úr rannsóknum Hagstofunnar, einkum launarannsókn, en einnig á stjórnsýslugögnum.
Aðferðir taka mið af aðferðum Labour Cost Index samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins nr. 450/2003. Vísitala heildarlauna er sambærileg við launaþátt Labour Cost Index (WAG - wages and salaries) að því undanskildu að byggt er á greiddum stundum í stað unninna, auk þess sem greiðslur vegna veikinda eru hér taldar til launa í stað launatengdra gjalda (OTH - labour costs other than wages and salaries) í Labour Cost Index. Vísitala heildarlauna nær til allra sem fá greidd laun frá launagreiðendum sem hafa 10 eða fleiri launamenn nema þeirra sem starfa við fiskveiðar og landbúnað (A), atvinnurekstur innan heimilis til eigin nota (T) og starfsemi stofnana og félagasamtaka með úrlendisrétt (U).
Grunnár vísitölunnar er meðaltal ársins 2016 og breytist grunnárið fjórða hvert ár til samræmis við aðferðir Labour Cost Index.
Atvinnugreinar/Launþegahópur
Atvinnugreinar:
Vísitala heildarlauna nær til allra sem fá greidd laun frá launagreiðendum sem hafa 10 eða fleiri launamenn nema þeirra sem starfa við fiskveiðar og landbúnað (A), atvinnurekstur innan heimilis til eigin nota (T) og starfsemi stofnana og félagasamtaka með úrlendisrétt (U). Vísitala heildarlauna nær til þessara atvinnugreina: framleiðsla (C), rafmagns-, gas- og hitaveitur (D), vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E), byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F), heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G), flutningur og geymsla (H), rekstur gististaða og veitingarekstur (I), upplýsingar og fjarskipti (J), fjármála- og vátryggingastarfsemi (K), fasteignaviðskipti (L), sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi (M) og leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta (N) . Atvinnugreinaflokkur OTS er samsettur úr atvinnugreinum opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O), fræðslustarfsemi (P), heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q), menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi (R) og félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi (S).
Atvinnugreinar/Launþegahópur
Launþegahópar:
Starfsmenn á almennum vinnumarkaði (Alm) og opinberir starfsmenn (Opi). Stuðst er við evrópska þjóðhagsreikningastaðalinn ESA 2010 við ákvörðun um skiptingu vinnumarkaðarins í almennan vinnumarkað og opinbera starfsmenn. Opinberir starfsmenn teljast þeir sem vinna hjá hinu opinbera (S.13). Til hins opinbera telst rekstur ríkis og sveitarfélaga sem er undir stjórn þeirra og er rekinn að meiri hluta fyrir skatttekjur. Aðrir teljast þá til almenns vinnumarkaðar, þar með talið fyrirtæki í eigu opinberra aðila sem rekin eru að meiri hluta fyrir tekjur af sölu á vöru eða þjónustu.
Breytingar
Vísitala
Heildarlaun
Heildarlaun eru samtala allra staðgreiðsluskyldra launa einstaklinga fengin úr staðgreiðslugögnum. Staðgreiðslugögn byggja á upplýsingum frá ríkisskattstjóra um uppgjör vegna staðgreiðslu af launum og/eða reiknuðu endurgjaldi, samkvæmt lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda nr. 45/1987. Uppgjörið hefur verið auðgað með öðrum upplýsingum svo hægt sé að nýta það til hagskýrslugerðar, til að mynda til að geta aðgreint staðgreiðsluskyldar launagreiðslur frá öðrum staðgreiðsluskyldum greiðslum.
Vísitala
Greiddar stundir
Heildarfjöldi greiddra stunda er samtala allra vinnustunda svo sem stundir í dagvinnu, vaktavinnu, eftirvinnu, uppmælingum, yfirvinnu og veikindastundir.
Greiddar stundir eru vinnustundir fengnar með fjölþættu tölfræðilegu mati, byggt á ýmsum rannsóknum Hagstofunnar, einkum launarannsóknar. Forsendur, það er að segja breyturnar í tölfræðilíkönum, stök í matslíkönum og stök fyrir reglur, sem liggja að baki í matsferlið koma úr rannsóknum Hagstofunnar og ýmsum stjórnsýslugögnum.