Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Tekjur eftir kyni og aldri 1990-2023

Velja breytur

15.7.2024
Þúsundir króna/fjöldi
1990-2023
Hagstofa Íslands.
TEK01001
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 6

Valið 0 Alls 8

Valið 0 Alls 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Allir , 16 - 19 ára , 20 - 24 ára ,

Valið 0 Alls 26

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valið 1 Alls 34

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis. Samhliða uppfærslu talnaefnis árið 2015 voru eldri tölur endurskoðaðar og bætt við útgáfu staðalfráviks, til að notendur fái betur áttað sig á undirliggjandi tekjudreifingu innan talnauppbrotsins.

Tekjur og skattar

Heildartekjur

Samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna.

Atvinnutekjur

Launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess teljast reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.

Fjármagnstekjur

Vaxtatekjur, arður, söluhagnaður og leigutekjur utan rekstrar. Auk þess teljast tekjur af atvinnurekstri til fjármagnstekna.

Aðrar tekjur

Lífeyrisgreiðslur, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og aðrar bótagreiðslur á borð við atvinnuleysisbætur, vaxta- og barnabætur. Vaxta- og barnabætur reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þær eru greiddar út eða árið á undan tekjuárinu. Auk þess teljast til annarra tekna náms- og rannsóknarstyrkir, vinningar og ýmsar aðrar tekjur.

Skattar á greiðslugrunni

Samtala af tekjuskatti, útsvari, eignarskatti, fjármagnstekjuskatti og öðrum skatti sem greiddur eru á tekjuárinu. Í einhverjum tilfellum getur verið um að ræða endurgreiðslu á sköttum. Skattar eru staðgreiðsluskattar greiddir á tekjuárinu eða eftirágreiddir/eftirstöðvar sem greiðast þá árið eftir tekjuárinu. Allir skattar reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þeir eru greiddir.

Ráðstöfunartekjur

Heildartekjur að frádregnum sköttum og greiðslum í lífeyrissjóð frá og með árinu 1997.

Eining

Meðaltal - allir

Meðaltal allra framteljenda

Meðaltal - skilyrt

Meðaltal framteljenda sem hafa viðkomand tekjur/skatta

Miðgildi - allir

Miðgildi allra framteljenda
Tölur leiðréttar fyrir árin 2021 og 2022 15. júlí 2024, samhliða útáfu á gögnum fyrir árið 2023.

Miðgildi - skilyrt

Miðgildi framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta

Fjöldi - allir

Allir framteljendur

Fjöldi - skilyrtur

Framteljendur sem hafa viðkomandi tekjur/skatta

Staðalfrávik - allir

Staðalfrávik allra framteljenda

Staðalfrávik - skilyrt

Staðalfrávik framteljenda sem hafa viðkomandi tekjur/skatta