The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Dreifing heildartekna eftir kyni og aldri 1990-2021

Velja breytur

14.7.2021
Þúsundir króna/fjöldi
1990-2021
Hagstofa Íslands.
TEK01006
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 0 Alls 3

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.10% , 20% , 30% ,

Valið 0 Alls 13

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Allir , 16 - 24 ára , 16 - 64 ára ,

Valið 0 Alls 11

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valið 0 Alls 32

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Niðurstöður byggja á skattframtölum einstaklinga. Framtalsskyldir eru allir 16 ára og eldri sem eru skattskyldir á Íslandi. Byggt er á öllum framteljendum að undanskildum eftirfarandi. Framteljendur sem eru með handreiknað framtal, fá áætlaðan skatt á viðkomandi tekjuári eða árinu á undan, létust á árinu eða eru búsettir erlendis samkvæmt þjóðskrá. Handreiknað framtal fá þeir framteljendur sem ekki hafa búið á Íslandi nema hluta úr viðkomandi tekjuári, hafa hér á landi skattalega heimilisfesti, hafa tekjur hér á landi án þess að hafa hér búsetu, eins ef breytingar hafa orðið á hjúskaparstöðu eða aðrar þær breytingar á högum sem kalla á sérstaka meðhöndlun skattframtalsins. Erlendis búsettur telst sá sem hefur búið fleiri en 30 daga erlendis. Heildartekjur er samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna. Atvinnutekjur eru launatekjur og aðrar starfstengdar tekjur, ökutækjastyrkur, dagpeningar og hlunnindi. Auk þess telst reiknað endurgjald og tekjur erlendis, aðrar en fjármagnstekjur, til atvinnutekna.
Fjármagnstekjur eru vaxtatekjur, arður, söluhagnaður og leigutekjur utan rekstrar. Auk þess teljast tekjur af atvinnurekstri til fjármagnstekna.
Aðrar tekjur eru lífeyrisgreiðslur, greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og aðrar bótagreiðslur á borð við atvinnuleysisbætur og vaxta- og barnabætur. Vaxta- og barnabætur reiknast á greiðslugrunni, þ.e. miðast við það ár sem þær eru greiddar út eða árið á undan tekjuárinu. Auk þess teljast til annarra tekna náms- og rannsóknarstyrkir, vinningar og ýmsar aðrar tekjur.
Í dreifingu heildartekna er framteljendum raðað eftir tekjum í 10 jafnstóra hópa, frá þeim tekjulægsta til þess tekjuhæsta. Tíundamörk sýna hlutfall framteljenda sem hafa lægri eða jafn háar tekjur, þ.e. 90% mörkin segja okkur að 10% hafi verið með hærri tekjur. Auk tíundamarka eru gefin út 95% mörk og 99% mörk. Í talnaefninu er eingöngu miðað við þá sem hafa heildartekjur. Samhliða uppfærslu talnaefnis árið 2015 voru eldri tölur endurskoðaðar og bætt við útgáfu staðalfráviks, til að notendur fái betur áttað sig á undirliggjandi tekjudreifingu innan talnauppbrotsins.

Eining

Meðaltal - skilyrt

Meðaltal framteljenda sem hafa einhverjar heildartekjur

Fjöldi - skilyrtur

Fjöldi framteljanda sem hafa einhverjar heildartekjur