Heildarárstekjur, hlutfallsdreifing, samtala tíundahluta 1997-2021
Merkið við og veljið milli töflu á skjá og skráarforms. Hvernig best er að velja

Velja þarf a.m.k. eitt gildi fyrir hverja merkta breytu Veljið a.m.k eitt gildi

Ár Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 25 Valið

Leita í texta

Tíundarhluti Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 11 Valið

Leita í texta

Eignir, skuldir, tekjur og gjöld Veljið a.m.k eitt gildi

Alls 24 Valið

Leita í texta


Fjöldi valinna reita er:(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 1.000 línur og 300 dálka


Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Tengiliður og upplýsingar

Upplýsingar um töflu

Eining
Milljónir króna
Síðast uppfært
14.7.2022
Viðmiðunartími
1997-2021
Skrá
THJ09002
Skýringar

Skýringar

Skuldir eru samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Skuldir alls ná til allra í þýðinu, einnig þeirra sem skulda ekkert. Breytan skuldsettir er notuð um þá sem skulda einhverja fjárhæð.
Aðrar skuldir eru allar aðrar fjárhagsskuldbindingar einstaklinga, þar með talin ökutækjalán, framkvæmdalán, námslán, yfirdráttarlán og kreditkortalán.
Eignir eru allar eignir fjölskyldu, þ.e. fasteignir (bæði innlendar og erlendar), peningalegar eignir (innlán, verðbréf og aðrar peningalegar eignir), aðrar eignir auk ökutækja.
Fasteignir eru samtala allra fasteigna fjölskyldu, bæði innlendra og erlendra. Verðmæti fasteigna er miðað við fasteignamat.
Innlán eru bankainnistæður í innlendum og erlendum bönkum og einnig innistæður barna.
Verðbréf eru hlutabréf í innlendum og erlendum hlutafélögum á nafnvirði, eignarskattsfrjáls verðbréf, stofnsjóðseign og önnur verðbréf og kröfur.
Aðrar eignir eru húsnæðissparnaður, skyldusparnaður, hrein eign samkvæmt efnahagsreikningi og aðrar óskilgreindar eignir.
Eiginfjárstaða er mismunur á heildareignum og heildarskuldum.
Heildartekjur eru samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna en án vaxta- og barnabóta.
Atvinnutekjur eru launatekjur auk reiknaðs endurgjalds.
Fjármagnstekjur eru allar vaxtatekjur auk söluhagnaðar, arðs og tekna af atvinnurekstri.
Aðrar tekjur eru t.d. greiðslur frá Tryggingastofnun, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, félagsleg aðstoð auk vinninga og námsstyrkja.
Skattar eru allir greiddir skattar, þ.e. samtala tekjuskatts, útsvars, eignarskatts, fjármagnstekjuskatts og annarra skattaliða sem koma fyrir á framtali, að frádregnum vaxta- og barnabótum. Fasteignagjöld, bifreiðagjöld o.þ.h. eru því ekki meðtalin hér.
Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur að frádregnum sköttum.
Tíundarmörk sýna dreifingu fjárhæða (t.d. skulda og eigna) sem er raðað í tíundir (e. deciles). Reglan er sú 10% þeirra sem hafa lægstu upphæðirnar eru í neðstu tíundinni og 10% þeirra með hæstu upphæðirnar tilheyra efstu tíundinni. Fjárhæðir sem liggja innan hverrar tíundar eru síðan lagðar saman í samtölu tíundarhluta. Í umfjöllun um dreifingu skulda (þ.e. skiptingu í tíundir) er eingöngu miðað við skuldsetta einstaklinga, þ.e. skuldlausir hafa verið fjarlægðir úr þýðinu.