Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Eigið fé, hlutfallsdreifing, samtala tíundahluta 1997-2022

Velja breytur

4.7.2023
Milljónir króna
1997-2022
THJ09005
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valið 1 Alls 26

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alls , 1. tíund , 2. tíund ,

Valið 0 Alls 11

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Eignir alls , Fasteignir , Ökutæki ,

Valið 0 Alls 24

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Skuldir eru samanlagðar heildarskuldir fjölskyldu. Til heildarskulda teljast allar skuldir fjölskyldu að meðtöldum fasteignaskuldum sem eru skuldir vegna fasteignakaupa. Skuldir vegna kaupleiguíbúða eru ekki taldar með. Skuldir alls ná til allra í þýðinu, einnig þeirra sem skulda ekkert. Breytan skuldsettir er notuð um þá sem skulda einhverja fjárhæð. Aðrar skuldir eru allar aðrar fjárhagsskuldbindingar einstaklinga, þar með talin ökutækjalán, framkvæmdalán, námslán, yfirdráttarlán og kreditkortalán. Eignir eru allar eignir fjölskyldu, þ.e. fasteignir (bæði innlendar og erlendar), peningalegar eignir (innlán, verðbréf og aðrar peningalegar eignir), aðrar eignir auk ökutækja. Fasteignir eru samtala allra fasteigna fjölskyldu, bæði innlendra og erlendra. Verðmæti fasteigna er miðað við fasteignamat. Innlán eru bankainnistæður í innlendum og erlendum bönkum og einnig innistæður barna. Verðbréf eru hlutabréf í innlendum og erlendum hlutafélögum á nafnvirði, eignarskattsfrjáls verðbréf, stofnsjóðseign og önnur verðbréf og kröfur. Aðrar eignir eru húsnæðissparnaður, skyldusparnaður, hrein eign samkvæmt efnahagsreikningi og aðrar óskilgreindar eignir. Eiginfjárstaða er mismunur á heildareignum og heildarskuldum. Heildartekjur eru samtala atvinnutekna, fjármagnstekna og annarra tekna en án vaxta- og barnabóta. Atvinnutekjur eru launatekjur auk reiknaðs endurgjalds. Fjármagnstekjur eru allar vaxtatekjur auk söluhagnaðar, arðs og tekna af atvinnurekstri. Aðrar tekjur eru t.d. greiðslur frá Tryggingastofnun, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, félagsleg aðstoð auk vinninga og námsstyrkja. Skattar eru allir greiddir skattar, þ.e. samtala tekjuskatts, útsvars, eignarskatts, fjármagnstekjuskatts og annarra skattaliða sem koma fyrir á framtali, að frádregnum vaxta- og barnabótum. Fasteignagjöld, bifreiðagjöld o.þ.h. eru því ekki meðtalin hér. Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur að frádregnum sköttum. Tíundarmörk sýna dreifingu fjárhæða (t.d. skulda og eigna) sem er raðað í tíundir (e. deciles). Reglan er sú 10% þeirra sem hafa lægstu upphæðirnar eru í neðstu tíundinni og 10% þeirra með hæstu upphæðirnar tilheyra efstu tíundinni. Fjárhæðir sem liggja innan hverrar tíundar eru síðan lagðar saman í samtölu tíundarhluta. Í umfjöllun um dreifingu skulda (þ.e. skiptingu í tíundir) er eingöngu miðað við skuldsetta einstaklinga, þ.e. skuldlausir hafa verið fjarlægðir úr þýðinu.