Talnagrunnur
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Velja breytu

Hlutfall starfandi, atvinnuleysi og ofmenntun eftir bakgrunni og kyni 2008-2017

Velja breytur

17.5.2022
Hlutfall/ vikmörk
VIN01701
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Valið 1 Alls 10

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 2

Valið 0 Alls 3

Valið 0 Alls 2

Fjöldi valinna reita er:
(Hámarksfjöldi er 100.000)

Framsetning á skjá takmarkast við 10.000 línur og 100 dálka

Fjöldi valinna reita er yfir hámarki 100.000
Niðurstöðurnar byggja upplýsingum frá vinnumarkaðsrannsókn

Atvinna

Starfandi

Starfandi teljast þeir sem unnu eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarvikunni eða voru fjarverandi frá starfi sem þeir gegna að öllu jöfnu. Hlutfallið er síðan miðað við mannfjölda á sama tíma.

Atvinnuleysi

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast sem atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að framan. Skilgreiningin er alþjóðleg skilgreining, og er notuð meðal annars af Evrópsku hagstofunni.

Ofmenntun

Ofmenntun er skilgreind sem hlutfall háskólamenntaðra einstaklinga af öllum starfandi, sem vinna við störf sem krefjast lágrar eða meðal færni. Til að flokka störf samkvæmt færni er stuðst við alþjóðlega starfaflokkun, sem nefnist International Standard Classification of Occupation (ISCO08) . Þessi starfaflokkun flokkar störf í þrjú færnisstig: lágt (ISCO 9), meðal (ISCO 4-8) og hátt færnistig (ISCO 1-3). Menntun er flokkuð í þrennt, í grunn-, framhalds- og háskólamenntun. Stuðst er við þessa skilgreiningu í mælingum OECD á ofmenntun .Störf á lægsta færnisstiginu eru oft líkamleg, framkvæmd með handafli, og meginatriði vinnunnar eru oft endurtekin. Ósérhæfð störf teljast til starfa á lágu færnisstigi. Dæmi um ósérhæfð störf eru störf ræstingarfólks, störf verkafólks og aðstoðarmanna í mötuneyti. Störf sem flokkast til meðal færnistigsins krefjast oft færni í því að stýra, viðhalda og laga vélabúnað. Störf á þessu sviði krefjast þess að starfsmaðurinn geti fylgt skriflegum leiðbeiningum, skrifað um unnin störf, og framkvæmt einfalda útreikninga. Störf bænda og fiskimanna, störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks, auk starfa véla- og vélgæslufólks teljast til starfa sem krefjast meðal færni. Skrifstofustörf, þjónustu-, umönnunar- og sölustörf teljast einnig til starfa sem krefjast meðal færni.Störf á háu færnisstigi krefjast flókinnar tæknilegrar og hagnýtrar þekkingar, oft á sérhæfðu sviði. Þessi störf geta einnig krafist færni í flóknum úrlausnum, ákvörðunartöku og sköpunargáfu. Störf kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna og stjórnenda, sérfræðistörf, og tæknar og sérmenntað starfsfólk telst vinna störf með hátt færnistig.

Bakgrunnur

Innflytjendur

Með innflytjanda er átt við einstakling sem er fæddur erlendis, á foreldra sem báðir eru fæddir erlendis auk þess að eiga afa og ömmur sem öll eru fædd erlendis.

Innlendir

Líta má á flokkinn innlendir sem safnheiti. Innlendir geta því verið einstaklingar með engan erlendan bakgrunn, einstaklingar með engan erlendan bakgrunn sem eru fæddir erlendis, einstaklingar sem eru fæddir á Íslandi og annað foreldri er erlent, og einstaklingar sem eru fæddir erlendis, eiga foreldra sem fæddir eru erlendis en a.m.k. eina ömmu eða afa sem fædd/ur er á Íslandi. Annarrar kynslóðar innflytjendur flokkast hér sem innlendir

Eining

Vikmörk, ±

Niðurstöðurnar koma úr vinnumarkaðsrannsókn sem byggir á úrtaki og því þarf að gera ráð fyrir ákveðinni óvissu í niðurstöðum. Til að meta óvissuna eru reiknuð öryggisbil (e. confidence interval) fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Með öryggisbilinu er því reynt að leggja mat á hversu nákvæmlega úrtaksgildið segir til um hið raunverulega gildi í þýðinu. Þegar öryggisbil er reiknað er stuðst við útreikninga á staðalvillu metinnar stærðar. Öryggisbilið nær jafnlangt upp fyrir og niður fyrir töluna, og vikmörk þess eru lögð við töluna og dregin frá henni. Ef metin stærð er 10% og öryggisbil ±1,2 eru neðri vikmörk 8,8 og efri vikmörk 11,2. Þegar tvær tölur eru bornar saman til að athuga hvort munurinn á þeim sé nægjanlega mikill til að teljast tölfræðilega marktækur er venja fyrir því að skoða hvort öryggisbil beggja talna skarist. 95% öryggismörk eru reiknuð með því að margfalda staðalvilluna fyrir metna stærð með 1,96. Segja má að slíkt öryggisbil innihaldi þýðismeðaltalið með 95% öryggi.Ef röð tilviljunarúrtaka af sömu stærð yrðu tekin úr sama þýði, þá myndi 95% öryggisbilana innihalda þýðismeðaltalið.
Nákvæmnisviðmið þessarar birtingar er að birta ekki metna stærð með stærri staðalvillu en 5%.